Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

2020-05-24 聚焦访谈

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin,美国摄影师,现居华盛顿,客户包括IBM、探索频道等,官方网站

这组作品是为星巴克旗下的茶品牌TAZO所拍摄,风格奇幻浪漫,被用于该品牌的产品包装上,在洛杉矶花费3天时间拍摄,点击阅读全文可见该系列的更多图片。[ via ]

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo;

文章出处:PADMAG

Cade Martin摄影新作:TAZO茶 raquo; 诚挚邀请你成为好朋友